/

Strokenteelt; Naar een toekomstbestendige landbouw

Persbericht -  Start unieke samenwerking ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland’
                           

Middelburg, 12 mei 2020


Beste relatie,

Het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ is een uniek samenwerkingsproject tussen landbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties om te werken aan een toekomstbestendige landbouw in Zeeland. Jonge boeren gaan erin voorop. Een toekomstgericht project dus, waar de huidige maatschappij om vraagt. Deelnemers zijn: Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK), Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, Stichting Het Zeeuwse Landschap, ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) en adviserende partijen Delphy en DLV Advies. Het gaat om een driejarig project dat ondersteund wordt met Europees en provinciaal geld. 

Samenwerkingsmodel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel tussen akkerbouwers onderling en/of tussen akkerbouwers en veehouders in Zeeland van natuurinclusieve landbouw. Een toekomstbestendig duurzaam systeem waarbij akkerbouwers en veehouders (weer) meer gaan samenwerken en er winst is voor landbouw én natuur.

Noodzaak van systeeminnovatie

In het verleden zijn er verschillende projecten geweest waar stappen zijn gezet, zoals stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding, akkerranden, maatregelen voor een gezonde bodem etc. Maar dit bleef marginaal, omdat er niet naar het gehele systeem werd gekeken. Daarvoor is een systeeminnovatie nodig, een werkelijk andere bedrijfsvoering.

Telen in stroken

Een groep agrariërs gaat in dit project experimenteren met nieuwe systemen en methoden, waarbij het accent zal liggen op het telen in stroken met diverse gewassen en waar veehouder en akkerbouwer o.a. samen een teeltplan opstellen. In het project wordt geëxperimenteerd met verschillende breedtes van stroken, waarbij gekeken wordt welk systeem het meeste effect heeft op de weerbaarheid van de gewassen. Hierbij zullen we voortbouwen op opgedane ervaring elders. Zo blijkt uit onderzoek in Wageningen dat strokenteelt een hogere opbrengst heeft voor de boer. Een experiment op Schouwen laat zien dat strokenteelt met diverse gewassen extra natuurwaarde oplevert, zoals meer boerenlandvogels en een afwisselender landschap geeft.

Kennis opdoen en delen

Met dit project willen we kennis en ervaring opdoen op meerdere plekken en bij meerdere boeren. Een van de locaties is Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve in Colijnsplaat. Hier zullen diverse experimenten worden uitgevoerd en de effecten worden gemonitord. Gedurende het project zullen de resultaten worden gedeeld, met de andere boeren binnen en buiten het project, maatschappelijke organisaties en de Zeeuwse burger. Dit project zal nieuwe kennis en inzichten opleveren waarmee nog meer initiatieven kunnen worden opgestart om gestaag toe te werken naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland.

Het project wordt mede gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma ontvangt een financiële bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.